Xét tuyển đại học năm 2023 (thử nghiệm 1)
Ngày đăng ký:
09/03/2023
Ngày kết thúc:
16/03/2023
Ngày công bố:
09/03/2023
Đăng ký
Xét tuyển đại học năm 2023 (thử nghiệm)
Ngày đăng ký:
15/12/2022
Ngày kết thúc:
30/12/2023
Ngày công bố:
15/12/2022
Đăng ký
Đã lưu thành công Đến trang cá nhân
Thất bại Đến trang cá nhân